Wybierz język
Polski / Złoty PLN
Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.


  § 1. Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.allers.artbhp.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Henryka Surdej , prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ”Allers Grupa Henryk Surdej” z siedzibą w Krakowie, ul. Makowej 1, 30-650 Kraków, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), NIP 677-220-69-57, REGON:356820210,


  2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Sklepu i Klienta, a także zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

  3. Klienci mogą każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych   www.allers.artbhp.pl , w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub sporządzić jego wydruk.

  4. Korzystając ze Sklepu Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

  5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach   www.allers.artbhp.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

  § 2. Składanie i realizacja zamówień

  1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową  www.allers.artbhp.pl . Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

  2. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  3. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga uprzedniej rejestracji. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając dane do logowania: adres email oraz hasło, a następnie także imię i nazwisko, kontaktowy numer telefonu oraz adres dostawy. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu rejestracji a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.

  4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zalogowanie się na stronie internetowej Sklepu, wybór rodzaju i liczby produktów, kliknięcie ikony ”kupuję - dodaj do koszyka”, wybór sposobu dostawy i płatności, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

  5. Złożenie przez Klienta zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art.  66 § 1 Kodeksu cywilnego.

  6. Po złożeniu kompletnego i prawidłowego zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej e-mail odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy.

  § 3. Ceny i płatność

  1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

  2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie internetowej Sklepu.

  3. Podane na stronach Sklepu ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronie internetowej Sklepu oraz w toku procedury składania zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia.

  4. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w jeden z poniższych sposobów:

  przelewem na rachunek bankowy Sklepu;

  gotówką przy odbiorze osobistym przy zamówieniach o wartość nie przekraczającej 2000 zł brutto.

  5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

  § 4. Dostawa

  1. Zamówione przez Klienta produkty dostarczane są na podany przez Klienta adres za pośrednictwem firmy kurierskiej lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie Sklepu, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

  2. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z jego dostawą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

  3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni od dnia otrzymania zamówienia, lub dokonania płatności w przypadku wyboru płatności na konto. Produkty oznaczone „na zamówienie” mają określony czas realizacji koło charakterystyki produktu.

  4. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien w obecności dostawcy dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany produkt. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki wskazana jest odmowa jej odbioru i spisanie w obecności kuriera protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

  § 5. Reklamacje konsumenckie

  1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), które w części przytoczone zostały niżej. Regulacja zawarta w tej części Regulamin nie ma zastosowania do przedsiębiorców dokonujących zakupu w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, którym przysługują ogólne uprawnienia z Kodeksu cywilnego, w tym zwłaszcza z tytułu rękojmi.

  2. Sklep odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

  3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

  4. Kupujący traci uprawnienia wymienione w poprzednim ustępie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

  5. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

  6. Reklamacji dokonuje się poprzez odesłanie towaru na adres Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.

  7. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

  § 6. Odstąpienie od umowy

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie na wskazany w § ust. 1 Regulaminu adres Sklepu, przed upływem wspomnianego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta.

  2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wskazanej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

  3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.


  § 7. Ochrona danych osobowych

  1. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

  2. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest właściciel Sklepu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

  4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia składanych zamówień.

  5. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

  6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient może w dowolnym momencie wycofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, kontaktując się ze Sklepem pisemnie lub elektronicznie (email).

  7. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Szczegółowe informacje na ten temat polityki stosowania plików cookies znajdują się na stronie  www.allers.artbhp.pl .

  § 8. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

  2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie  www.allers.artbhp.pl . Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich złożenia, zaakceptowanego przez Klienta.